Zásady ochrany osobních údajů a Sdělení o souborech cookie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rieter Holding AG a všechny její pobočky a přidružené společnosti (dále společně jen „společnost Rieter“) si uvědomují důležitost zabezpečení vašich osobních údajů. Společnost Rieter bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Osobní údaje zahrnují všechny informace, které umožňují vaši identifikaci (dále jen „osobní údaje“).


Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují o tom, které údaje společnost Rieter shromažďuje a jak získané údaje využívá a chrání. To se týká osobních údajů, které společnost Rieter zpracovává.

A. Definice pojmů

„Osobní údaje“ jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelný subjekt údajů je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k určitému identifikátoru, například jménu, identifikačnímu číslu, lokačním údajům, síťovému identifikátoru, nebo k jednomu či více zvláštních charakteristik, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity tohoto subjektu údajů.


„Správce“ je označení pro fyzickou nebo právnickou osobu, státní orgán, instituci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky zpracování určeny právem Evropské unie či členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Evropské unie nebo členského státu.


„Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny v souvislosti s osobními údaji pomocí, či bez pomoci automatizovaných prostředků, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, export, vyhledání, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, vymazání nebo zničení.

B. Shromažďování a používání údajů

1. Používání webových stránek

Webové stránky společnosti Rieter můžete využívat, aniž byste aktivně zpřístupňovali své osobní údaje. Aktivní poskytování osobních údajů není podmínkou používání webových stránek společnosti Rieter, pokud nejsou nezbytné pro dodávku produktu nebo poskytnutí služby na vyžádání. V průběhu standardního provozu webových stránek však budou automaticky či pasivně získávány konkrétní údaje od vás nebo o vás v souvislosti s vaší návštěvou webových stránek. Server může automaticky shromažďovat „informace o používání webových stránek“, jak je popsáno níže, nebo společnost Rieter (nebo některý z poskytovatelů služeb společnosti Rieter) může paralelně s mnoha společnostmi používat soubory cookie a další sledovací technologie (jako jsou pixely, majáky a tagy) ke shromažďování, ukládání a sledování informací o používání webových stránek. Získané údaje nám pomáhají nabízet, zlepšovat a přizpůsobovat webové stránky Rieter. Další informace o tom, jak společnost Rieter využívá soubory cookie a podobné technologie, naleznete v Oznámení k souborům cookie.

Když otevřete a navštívíte webové stránky společnosti Rieter, do dat protokolu se automaticky ukládají následující informace:

 • adresa internetového protokolu (IP),
 • datum,
 • čas,
 • požadavek prohlížeče,
 • obecné informace o vašem operačním systému a prohlížeči.

Získané údaje můžeme využívat k tomu, abychom tyto webové stránky zlepšili z hlediska jejich obsahu a správnosti, pochopili způsob, jakým je používáte, a na základě toho přizpůsobili jejich obsah vám jako jednotlivci. Údaje, které od vás nebo o vás automaticky či pasivně shromažďujeme, můžeme příležitostně využívat ke statistickým či jiným účelům (rovněž k účelům nezávislých poskytovatelů souborů cookie či souvisejících technologií). Viz Oznámení k souborům cookie společnosti Rieter.

„Informace o používání webových stránek“ zahrnují minimálně následující údaje:

 1. typ vašeho prohlížeče, typ zařízení, operátor (existuje-li), adresa zařízení, operační systém, adresa operačního systému, IP adresa a jméno domény, z níž k webu přistupujete,
 2. informace o vašem regionu, kontinentu, zemi, městě, PSČ, časovém pásmu a obecné poloze,
 3. informace o vašem surfování a chování na webu (rovněž označované jako „clickstreamová data"), např. (a) datum a čas vaší návštěvy webu, (b) části nebo konkrétní stránky webu, které jste navštívili, (c) doba trvání vaší návštěvy na webu, (d) web nebo stránky, které jste navštívili před návštěvou dotyčného webu, (e) web nebo stránky, které jste navštívili po návštěvě dotyčného webu, (f) sociální pluginy, se kterými jste interagovali na webu společnosti Rieter a (g) jiné podobné údaje o používání webových stránek.

Údaje, které od vás nebo o vás automaticky či pasivně shromažďujeme, můžeme případně použít k vaší identifikaci, ale společnost Rieter je k tomuto účelu nepoužije.

Dále můžete aktivně poskytovat osobní údaje v různých formách za účelem vyžádání a obdržení informací, produktů atd. Takové osobní údaje se používají ke splnění vašeho požadavku (např. položení dotazu nebo odeslání objednávky, přihlášení k odběru newsletteru, zákaznických časopisů, oznámení v médiích, finančních zpráv, zákaznických průzkumů atd.) a jejich zpracování je založeno na vašem souhlasu.

I když jsme případně schopni propojit vámi aktivně poskytnuté údaje s informacemi, které od vás automaticky či pasivně shromažďujeme, společnost Rieter nemá v úmyslu tak činit. Co se týče osobních údajů, které poskytujete (např. u vámi požadovaných produktů a služeb nebo za jiným vámi schváleným účelem), společnost Rieter využije technické a organizační prostředky, aby zajistila soulad s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Když otevřete a navštívíte webové stránky společnosti Rieter, do dat protokolu se automaticky ukládají následující informace:

 • adresa internetového protokolu (IP),
 • datum,
 • čas,
 • požadavek prohlížeče,
 • obecné informace o vašem operačním systému a prohlížeči.

Získané údaje můžeme využívat, abychom zlepšili obsah a užitečnost webových stránek, pochopili způsob, jakým je využíváte, a uzpůsobili na základě shromážděných informací obsah, který vám nabízíme.

„Informace o používání webových stránek“ zahrnují kromě jiného následující údaje:

 1. typ vašeho prohlížeče, typ zařízení, operátor (je-li k dispozici), adresa zařízení, operační systém, adresa operačního systému, IP adresa a jméno domény, z níž k webu přistupujete;
 2. informace o vašem regionu, kontinentu, zemi, městě, PSČ, časovém pásmu, obecné poloze; a
 3. informace o vašem surfování a chování na webu (rovněž se označují jako „clickstreamová“ data"), např. (a) datum a čas vaší návštěvy na jedné z webových stránek, (b) části nebo konkrétní stránky webu, které jste navštívili, (c) délka vaší návštěvy na webu, (d) web nebo stránky, které jste navštívili před návštěvou našeho webu, (e) weby nebo stránky, které jste navštívili po opuštění našeho webu, (f) pluginy sociálních sítí použité k interakci na webu společnosti Rieter a (g) jiné podobné údaje o využívání webových stránek.

Údaje, které od vás nebo o vás shromažďujeme automaticky, nebo aniž byste je sami zadali, mohou vést k identifikaci vaší osoby. Společnost Rieter je nicméně k tomuto účelu nebude využívat.

Osobní údaje můžete dále poskytovat v různých formách, když požadujete a dostáváte informace o produktech a službách. Takové osobní údaje budou v každém případě využity, abychom na základě vašeho souhlasu uspokojili váš požadavek (např. zadání dotazu nebo objednávky, přihlášení k odběru newsletterů, zákaznických časopisů, mediálních zpráv, obchodních sdělení, účasti v průzkumech spokojenosti zákazníků atd.).

I kdybychom mohli propojit vámi poskytnuté údaje s informacemi, které shromažďujeme automaticky, aniž byste je osobně uváděli, společnost Rieter nemá v úmyslu tak činit. Co se týče osobních údajů, které poskytujete (např. u vámi požadovaných produktů a služeb nebo za jiným vámi schváleným účelem), společnost Rieter využívá technické a organizační prostředky, aby zajistila soulad s platnými nařízeními o zabezpečení osobních údajů.

 

2. Údaje obchodních partnerů

Společnost Rieter v rámci svých obchodních aktivit zpracovává osobní údaje zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů. Tyto údaje zahrnují:

 • jméno, příjmení a kontaktní údaje kontaktní osoby, pozici a titul, přidruženou společnost / funkci, odvětví, případné vzájemné vazby (např. akcionář nebo spřízněné osoby), údaje o bonitě, reference a další doplňující informace,
 • komunikaci se stávajícími, bývalými a potenciálními obchodními partnery a třetími stranami,
 • údaje o výkonech a fakturaci, informace o bankovním účtu, pojištění,
 • dokumentaci a další informace v rámci obchodního vztahu.

Společnost Rieter získává tyto údaje přímo od svých obchodních partnerů nebo od jiných osob zapojených do obchodního vztahu. Společnost Rieter shromažďuje údaje v povoleném rozsahu také z veřejně přístupných zdrojů (např. z obchodních rejstříků, rejstříků pohledávek, katastrů nemovitostí a internetu) nebo získává údaje od společností skupiny Rieter, od úřadů a dalších třetích stran (např. úvěrových agentur).

Společnost Rieter tyto osobní údaje zpracovává především za účelem uzavírání a zpracování smluv se svými obchodními partnery, za účelem dokumentace, fakturace a zlepšování svých služeb, za účelem vývoje nových produktů a služeb nebo za účelem obstarávání služeb od svých obchodních partnerů. To zahrnuje zpracování za účelem plnění právních a smluvních povinností v Německu a v zahraničí (např. dodržování vývozních omezení nebo sankcí) a za účelem uplatnění nebo zamítnutí právních nároků. Společnost Rieter také zpracovává údaje svých obchodních partnerů, aby s nimi mohla komunikovat, odpovídat na dotazy a poskytovat jim newslettery, informace o nabídkách společností skupiny Rieter, zákaznické průzkumy, pozvánky na akce a podobné informace.

C. Zpracování osobních údajů / předávání osobních údajů

Osobní údaje shromažďované v souladu s článkem „Shromažďování údajů“ zůstávají v držení zpracovatelů údajů nebo na serverech fungujících jménem společnosti Rieter, která je za ně odpovědná. Společnost Rieter ani její zástupci nepředávají osobní údaje shromážděné společností Rieter k použití třetím stranám v žádné formě, pokud to není nutné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny (např. pro zpracování objednávky), nebo pokud k tomu společnost Rieter dříve neobdržela váš souhlas nebo pokud jí tuto povinnost neukládá zákon.

Výjimkou jsou údaje, které jsou na webových stránkách společnosti Rieter pasivně shromažďovány prostřednictvím souborů cookie od nezávislých poskytovatelů a souvisejících technologií. Nezávislí poskytovatelé takových souborů cookie / souvisejících technologií mohou využívat vaše osobní údaje ke svým vlastním účelům a předávat je do jiných jurisdikcí (viz také oznámení společnosti Rieter týkající se souborů cookie).

Některé vaše osobní údaje mohou být ukládány do počítačů nebo zpracovávány na místech, která se nacházejí v jiných jurisdikcích, jejichž zákony týkající se ochrany osobních údajů se liší od zákonů v jurisdikci vašeho bydliště. Zejména musíte počítat s tím, že vaše údaje budou předávány do všech zemí, ve kterých má společnost Rieter své pobočky a provozovny, a do dalších zemí v Evropě i mimo Evropu, kde sídlí poskytovatelé služeb pověření společností Rieter a jejich subdodavatelé. Pokud jsou údaje předávány do země, která nemá vhodnou právní ochranu údajů, společnost Rieter zajistí, aby byla zavedena vhodná ochranná opatření (konkrétně uzavřením příslušných smluv na základě „standardních smluvních doložek“ Evropské komise nebo jiného souboru předpisů určených k zajištění ochrany údajů), nebo aby takové předávání údajů bylo založeno na jedné ze zákonných výjimek, jako je váš souhlas, uzavření nebo plnění smlouvy a vznik, výkon nebo vymáhání právních nároků. Další informace o přijímajících zemích a zavedených opatřeních můžete získat na kontaktní adrese uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

D. Účely / právní základ

Společnost Rieter používá shromážděné údaje pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Rieter bude dále zpracovávat vaše osobní údaje a osobní údaje ostatních osob v povoleném rozsahu a pokud se to společnosti Rieter bude jevit jako vhodné, také pro následující účely, na kterých má společnost Rieter (a čas od času třetí strany) oprávněný zájem v souladu s jedním z následujících účelů:

 • uplatňování právních nároků a obhajoba v rámci soudních sporů a úředních řízení,
 • prevence a objasňování trestných činů a jiných pochybení (např. provádění interního vyšetřování, analýzy dat v rámci boje proti podvodům),
 • kamerový systém a další opatření pro zabezpečení provozu, pro zabezpečení IT, budov a zařízení a pro ochranu zaměstnanců, jiných osob, zařízení a majetku (např. kontrola přístupu, seznamy návštěvníků, síťové a e-mailové skenery),
 • nákup a prodej obchodních jednotek, společností nebo částí společností a rovněž další podnikové transakce a související předávání osobních údajů,
 • řízení rizik a obezřetné řízení a rozvoj podniku,
 • dodržování zákonů, směrnic a doporučení úřadů a vnitřních předpisů skupiny Rieter.

Pokud společnost Rieter vyžaduje pro zpracování osobních údajů právní základ, jedná na základě vašeho souhlasu (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), společnost Rieter zpracovává vaše osobní údaje za účelem zahájení nebo plnění smlouvy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), za účelem dodržení právních předpisů (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) nebo k zachování oprávněných zájmů společnosti Rieter či třetích stran (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Zvláštním oprávněným zájmem je splnit účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a umožnit společnosti Rieter provést příslušná opatření.

E. Zabezpečení

Společnost Rieter využívá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby ochránila vaše osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Veškeré osobní údaje, které společnosti Rieter poskytnete prostřednictvím webových stránek, jsou přenášeny v kódované formě, aby nedošlo k jejich zneužití třetími stranami. Bezpečnostní opatření společnosti Rieter jsou neustále revidována a zdokonalována na základě nejnovějšího technologického vývoje.

F. Právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů

V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, které se na váš případ vztahují, máte právo od správce údajů požadovat (1) informace o vašich osobních údajích, (2) jejich opravu nebo (3) vymazání, případně (4) omezení jejich zpracování a můžete (5) vznést námitku proti jejich zpracování. Dále máte (6) právo na přenositelnost údajů.

Stačí zaslat e-mail správci vašich údajů na adresu dataprivacy(at)rieter.com nebo se na správce obrátit na adrese uvedené v části „Kontaktní údaje“. Správce zpracuje vaši žádost v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu se zákonnými ustanoveními může vaši žádost v omezené míře zamítnout nebo jí vyhovět.

G. Právo kdykoli odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v budoucnu. Toto odvolání však nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu, který jste udělili před podáním odvolání.

I v tomto případě: Stačí zaslat e-mail správci vašich údajů na adresu dataprivacy(at)rieter.com nebo se na správce obrátit na adrese uvedené v části „Kontaktní údaje“.

Nezapomeňte, že uplatnění práva na odvolání souhlasu může být v rozporu se smluvními ujednáními a může mít důsledky, jako je předčasné ukončení smlouvy nebo vznik nákladů. Správce vás o těchto důsledcích bude předem informovat v případech, kdy to nebylo stanoveno již ve smlouvě.

H. Ukládání údajů

Společnost Rieter uchovává osobní údaje tak dlouho, jak to vyžadují účely jejich zpracování, zákonné lhůty uchovávání a oprávněné zájmy zpracování pro účely dokumentace a dokazování nebo z technických důvodů. Účely dokumentace a dokazování zahrnují zájem společnosti Rieter dokumentovat transakce, interakce a další skutečnosti pro případ právních nároků, nesrovnalostí, pro účely bezpečnosti IT a infrastruktury a jako důkaz řádného řízení společnosti a dodržování předpisů. Z technických důvodů mohou být osobní údaje uchovávány v případě, že konkrétní údaje nelze oddělit od ostatních údajů a je nutné je uchovávat společně (např. v případě zálohování nebo systémů správy dokumentů). Pokud jde o vaše pasivně shromážděné údaje, viz Oznámení k souborům cookie společnosti Rieter.

I. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte-li bydliště v EU nebo ve Švýcarsku, máte pravděpodobně právo vznést stížnost u dozorového úřadu, pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

J. Kontaktní informace a změny

Subjektem odpovědným za zpracování údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, je konkrétní společnost Rieter, na jejímž webu dochází ke zpracování vašich osobních údajů nebo která je vaším konkrétním obchodním partnerem v rámci daného zpracování.

Máte-li jakýkoli problém nebo otázky týkající se vašich osobních údajů, obraťte se na společnost Rieter Holding AG. K tomu využijte níže uvedené kontaktní údaje:

Rieter Holding AG
Klosterstrasse 32
CH-8406 Winterthur, Švýcarsko

dataprivacy(at)rieter.com

Neustálý vývoj internetu vyžaduje příležitostné úpravy těchto Zásad ochrany osobních údajů. Společnost Rieter si vyhrazuje právo provádět nezbytné změny.

SDĚLENÍ O SOUBORECH COOKIE A VLOŽENÉM OBSAHU

Tato oznámení představují pokyny společnosti Rieter týkající se údajů uživatelů a/nebo návštěvníků webových stránek, aplikací společnosti Rieter a dalších služeb, na kterých jsou tato Oznámení k souborům cookie zveřejněna, které jsou shromažďovány prostřednictvím souborů cookie a lokálně sdílených objektů.

Viz také Zásady ochrany osobních údajů společnosti Rieter. Tyto zásady obecně stanoví pravidla pro shromažďování, využívání, zpřístupňování, předávání a ukládaní informací získaných od uživatelů či návštěvníků webových stránek společnosti Rieter.

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie se používají k tomu, aby společnost Rieter mohla zlepšit efektivitu vašeho individuálního používání webových stránek. Cookie je malý datový soubor, který se nastaví ve chvíli, kdy navštívíte nebo použijete webové stránky ve vašem webovém prohlížeči, počítači nebo zařízení. Ukládá text, který může být později přečten serverem společnosti Rieter nebo třetí stranou.

Soubory cookie jsou využívány k rozpoznání vašeho prohlížeče, což umožňuje společnosti Rieter identifikovat vás coby stejného uživatele, který navštívil webové stránky Rieter v minulosti, a propojit vaši návštěvu tohoto webu s jinými informacemi o vás, například s informacemi o vašem používání webových stránek (viz Zásady ochrany osobních údajů) nebo osobními údaji, které byly získány jinými prostředky. Rozlišujeme „dočasné soubory cookie“ (datové soubory, které existují pouze během relace prohlížeče) nebo „trvalé soubory cookie“ (datové soubory, které zůstávají ve vašem prohlížeči, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud je úmyslně nevymažete).

Podle funkce a účelu rozděluje společnost Rieter soubory cookie do dvou kategorií: naprosto nezbytné (nepostradatelné) soubory cookie a analytické a marketingové soubory cookie.

K čemu Rieter používá soubory cookie?

Společnost Rieter využívá soubory cookie z následujících důvodů:

 

Naprosto nezbytné (nepostradatelné) soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné k fungování webových stránek a nelze je v systémech vypnout. Obvykle jsou nastaveny jen jako reakce na vaše kroky při žádosti o služby, například nastavení ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů.

Webové stránky společnosti Rieter nastavují nepostradatelné soubory cookie, jen aby uložily uživatelské nastavení souborů cookie a umožnily editorům přístup do backendové oblasti.

 

Analytické a marketingové soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují společnosti Rieter sledovat návštěvnost a zdroje datového provozu na webu, a tím měřit a zlepšovat jeho výkonnost. Získané poznatky pak společnosti Rieter pomáhají zjistit, o které stránky je největší a nejmenší zájem, a jak se návštěvníci na webu pohybují. Veškeré údaje, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou anonymní, protože jsou používány v souhrnné formě. Pokud tyto soubory nepřijmete, společnost Rieter nezjistí, kdy jste její webové stránky navštívili, a nebude schopna sledovat výkonnost souborů cookie.

Google Analytics

Webové stránky společnosti Rieter využívají Google Analytics, analytickou službu společnosti Google Inc., USA.

Nástroj Google Analytics využívá soubory „cookie“: textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat způsob, jakým webové stránky používáte. Daný soubor cookie generuje data o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), která se přenášejí na server společnosti Google v USA, kde zůstávají uložena.

Google na základě těchto dat vaše využívání webu vyhodnocuje, sestavuje zprávu o aktivitě na webu pro jeho provozovatele a nabízí další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. Společnost Google může rovněž zpřístupnit získaná data třetím stranám, pokud to požadují právní předpisy nebo pokud třetí strany zpracovávají data jako subdodavatelé společnosti Google.

Shromažďovaní vašich údajů ze strany společnosti Google můžete zakázat. Stačí upravit nastavení souborů cookie pro web Rieter. Tzv. „opt-out“ cookie se nastaví tak, aby zabránila shromažďování dat, až v budoucnu tyto webové stránky navštívíte.

Dále můžete kdykoli odmítnout získávání a ukládání vaší IP adresy a údajů generovaných soubory cookie s platností do budoucna. Příslušný modul plug-in prohlížeče lze stáhnout a nainstalovat z následujícího odkazu: Opt-out pro Google Analytics.

Další informace o používání dat společností Google a možnostech nastavení a námitek naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Vložený externí obsah

 

Mapy Google

Společnost Rieter využívá Mapy Google, službu společnosti Google, Inc., USA, aby mohla zobrazovat své pobočky a zastoupení. Jste-li na stránce webu Rieter se zabudovanou službou Mapy Google, společnosti Google nebudou předávána žádná data. Pokud však web Rieter opustíte a otevřete službu Mapy Google mimo web Rieter, může tato služba shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje.

Požadujete-li více informací, kontaktujte společnost Google Inc.

 

YouTube

Společnost Rieter využívá YouTube, službu společnosti Google, Inc., USA, aby mohla zobrazovat videa k nejnovějším produktům. Videa lze přehrávat přímo na našem webu. Sledujete-li videa na stránce webu Rieter, společnosti Google nebudou předávána žádná data. Pokud však web Rieter opustíte a otevřete službu YouTube mimo web Rieter, vaše osobní údaje mohou být shromažďovány a předávány společnosti Google. Jste-li přihlášeni k účtu Google, vaše údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby k přiřazení údajů došlo, nezapomeňte se nejprve ze služby YouTube odhlásit.

Požadujete-li více informací o souborech cookie a zásadách ochrany osobních údajů služby YouTube, kontaktujte společnost Google Inc.

 

YouKu

Společnost Rieter využívá tuto službu společnosti Youku Tudou, Inc., dceřiné společnosti Alibaba Group Holding Limited se sídlem v Číně, aby mohla zobrazovat videa k nejnovějším produktům na čínském webu. Videa lze přehrávat přímo na našem webu. Sledujete-li videa na stránce webu Rieter, společnosti YouKu nebudou předávána žádná data. Pokud však web Rieter opustíte a otevřete službu YouKu mimo web Rieter, vaše osobní údaje mohou být shromažďovány a předávány společnosti YouKu v Číně.

Požadujete-li více informací o souborech cookie a zásadách ochrany soukromí služby YouKu, kontaktujte společnost Alibaba Group Holding Limited.

 

Newsletter

Společnost Rieter využívá k distribuci novinek Rieter News (newslettery, mediální zprávy atd.) Mailchimp (službu společnosti The Rocket Science Group, LLC, USA) a EQS Cockpit (službu společnosti EQS Group AG, Německo). Při registraci a potvrzení odběru novinek Rieter News (dvojí přihlášení) shromažďujeme následující osobní údaje: příjmení, jméno, e-mail, jazyk, země a společnost.

Účelem zpracování těchto údajů je ověřit danou osobu při registraci, zasílat jí novinky Rieter News a zjistit, zda a kdy si je daná osoba otevřela, včetně jednotlivých obsažených článků. To nám umožňuje rozdělit příjemce do různých kategorií.

Tyto údaje jsou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu lze například využít odkaz pro odhlášení z odběru Rieter News. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené transakce zpracování údajů. Podrobné informace o zpracování vašich údajů obdržíte u společností MailchimpEQS. Pokud nesouhlasíte s používáním vašich údajů společností Mailchimp a EQS nebo si nepřejete žádnou analýzu, odhlaste se z odběru novinek Rieter News.

Řízení souborů cookie

Společnost Rieter respektuje vaše právo na soukromí: Některé typy souborů cookie můžete odmítnout. Nastavení máte možnost kdykoli změnit. Stačí kliknout na odkaz „Nastavení souborů cookie“ v zápatí. Nastavení ochrany soukromí s ohledem na soubory cookie můžete také upravovat ve svém prohlížeči. Máte možnost soubory cookie neomezeně kontrolovat nebo mazat. Můžete vymazat všechny soubory cookie, které ve vašem zařízení jsou, a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby webovým stránkám neumožnily další ukládání souborů cookie.

Pokyny k deaktivaci souborů cookie

Používané soubory cookie

Technicky nezbytné soubory cookie k ukládání uživatelských nastavení souborů cookie a k povolení přístupu k backendu TYPO3.

NázevÚčelDoba platnostiTypPoskytovatel
rieter-cookie-consentUkládá uživatelská nastavení souhlasu se soubory cookie.1 rokHTTPRieter
be_typo_userUmožňuje vývojářům a editorům přihlášení k backendu.na jednu relaciHTTPTypo3
fe_typo_userUmožňuje přihlášení uživatele v klientské části.na jednu relaciHTTPTypo3
TYPO3INstallToolInstalace skriptů ke konfiguraci backendu TYPO3, přihlašování pro vývojáře.na jednu relaciHTTPTypo3
PHPSESSIDIdentifikátor relace je náhodně zvolený klíč, který jednoznačně identifikuje relační údaje na serveru.na jednu relaciHTTPTypo3

 

Tyto soubory cookie nejsou technicky nezbytné a slouží k marketingovým a analytickým účelům:

NázevÚčelDoba platnostiTypPoskytovatel
GTM-TCXXBTTSprávce značek Google  Google

_ga_UA-126574786-1

Rieter: G-52L63VCPR4
Accotex: G-9R2B81841K
Bracker: G-F8JWLRRFZM
Graf: G-V1HT06QXQ0
Novibra: G-68954T3RDR
Suessen: G-FC9EXCCWQ8
Temco: G-8QPS35YFX1

Relační soubor cookie služby Google Analytics

 

na jednu relaciHTTPGoogle
_gidRegistruje jedinečný identifikátor. Slouží ke generování statistických údajů, podle kterých lze analyzovat chování uživatele na webu.1 denHTTPGoogle
_gaRegistruje jedinečný identifikátor. Slouží ke generování statistických údajů, podle kterých lze analyzovat chování uživatele na webu.2 rokyHTTPGoogle

Poslední aktualizace: červenec 2023

SDĚLENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů pro uchazeče popisují, jak společnost Rieter Holding AG a její pobočky a přidružené společnosti (dále společně jen „společnost Rieter“ a dále také „my“, „nás“, „nám“, „námi“) zpracovávají osobní údaje, které od vás obdržíme online prostřednictvím našeho nástroje pro podávání žádostí o zaměstnání, z jiných zdrojů nebo od třetí strany během procesu podávání žádostí. Další informace o zpracování osobních údajů, zejména v souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a v Oznámení k souborům cookie na našich webových stránkách. Naše Zásady ochrany osobních údajů pro uchazeče mohou být pravidelně aktualizovány, aby zahrnovaly změny v našich opatřeních na ochranu údajů.

A. Definice

„Osobní údaje“jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelný subjekt údajů je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k určitému identifikátoru, například jménu, identifikačnímu číslu, lokačním údajům, síťovému identifikátoru, nebo k jednomu či více zvláštních charakteristik, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity tohoto subjektu údajů.


„Správce“ je označení pro fyzickou nebo právnickou osobu, státní orgán, instituci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.


„Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny v souvislosti s osobními údaji pomocí, či bez pomoci automatizovaných prostředků, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, export, vyhledání, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, vymazání nebo zničení.

B. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují mimo jiné:

osobní údaje a kontaktní údaje, včetně jména (jmen), titulu, identifikačních údajů vydaných úřady, mobilního nebo soukromého telefonního čísla, e-mailové adresy, soukromé adresy, státní příslušnosti / bydliště, rodinného stavu, data narození a věku,

osobní snímky, včetně fotografií, videozáznamů a zvukových nahrávek (pokud jste je dobrovolně přidali),

informace o zaměstnávání, včetně životopisu a motivačního dopisu, osvědčení o absolvování studia, doklady o studijních výsledcích, licence / členství v profesních organizacích, certifikáty / vyznamenání, informace o svobodě práce a povolení k práci, informace o vaší žádosti a jejím posouzení, případná kontrolní opatření, která provádíme za účelem ověření poskytnutých informací, nebo prověrky a referenční informace od třetích stran.

V rozsahu, v jakém to vyžadují nebo umožňují platné právní předpisy, můžeme v rámci náborového procesu zpracovávat také vaše konkrétní osobní údaje, zejména informace o vašem pohlaví, zemi původu nebo případných trestných činech. Posledně jmenované platí, pokud se ucházíte o pozici, která vyžaduje prověrku trestního rejstříku.

Některé z výše uvedených osobních údajů můžeme získat také ze zdrojů třetích stran, například od personálních agentur a poskytovatelů prověrek, kteří mohou tyto údaje získat od vás nebo z veřejných zdrojů.

V případě podání žádosti online obdržíte potvrzení e-mailem. Odesláním žádosti vyjadřujete svůj souhlas s tím, abychom vás informovali nebo kontaktovali písemně nebo telefonicky.

D. Účel zpracování; právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem posouzení vašich zkušeností a kvalifikace s ohledem na pozici, o kterou se ucházíte, za účelem řízení náborového procesu, správy případného kariérního portálu online a za účelem provádění prověrek a kontrol žádostí. Pokud bude vaše žádost úspěšná, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli předložit nabídku a pro účely nástupu do zaměstnání.

Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme v rozsahu nezbytném pro uzavření pracovní smlouvy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), jako je například řízení naší společnosti a nábor zaměstnanců, uplatnění nebo zamítnutí právních nároků a dodržování interních směrnic a postupů.

Dále zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je to nutné pro splnění zákonných a regulačních požadavků, jako jsou například povinnosti uchovávání a podávání zpráv (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje. Pokud nám však neposkytnete informace, které jsou v žádostech běžně vyžadovány, je možné, že se vaší žádostí nebudeme moci dále zabývat.

Pokud je pro konkrétní činnost zpracování vyžadován váš souhlas (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), vyžádáme si jej od vás samostatně, pokud jej neposkytnete v rámci přesvědčivého a dobrovolného jednání z vaší strany v souladu s požadavkem transparentnosti, jako je dobrovolná účast na pohovoru nebo poskytnutí informací v rámci pracovního pohovoru.

D. Osoby, které mohou mít k vašim osobním údajům přístup

Přístup k vašim osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci společnosti Rieter, jako jsou zaměstnanci personálního oddělení skupiny Rieter a místního personálního oddělení, jakož i příslušní vedoucí pracovníci pro konkrétní pozici. Vaše osobní údaje můžeme také předat třetím stranám, které nám poskytují služby, včetně poskytovatelů hostingu a poskytovatelů prověrek. V takovém případě je každý zpracovatel smluvně zavázán zpracovávat osobní údaje pouze podle pokynů, přijmout vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a zacházet s vašimi osobními údaji důvěrně.

Dále můžeme vaše osobní údaje zveřejnit, pokud nám to ukládá zákon nebo jsme k tomu oprávněni v případě soudního nebo správního řízení a pokud je zveřejnění nezbytné k prosazování našich oprávněných zájmů.

Některé vaše osobní údaje mohou být ukládány do počítačů nebo zpracovávány v jiných zemích než v Německu. Tamní zákony o ochraně osobních údajů se mohou lišit od zákonů platných v zemi vašeho bydliště nebo v zemi, kde sídlí společnost Rieter, které jste žádost zaslali.

Musíte počítat s tím, že vaše údaje budou předávány zejména do následujících zemí: Švýcarsko, sídlo společnosti Rieter, které jste podali žádost, sídlo společnosti vedoucího pozice, o kterou se ucházíte, a další země, ve kterých se nacházejí námi pověření poskytovatelé služeb (potenciálně ve všech zemích světa, zejména v případě online služeb).

Pokud jsou údaje předávány do země, která nemá vhodnou právní ochranu údajů, společnost Rieter zajistí, aby byla zavedena vhodná ochranná opatření (konkrétně uzavřením příslušných smluv na základě „standardních smluvních doložek“ Evropské komise nebo jiného souboru předpisů určených k zajištění ochrany údajů), nebo aby takové předávání údajů bylo založeno na jedné ze zákonných výjimek, jako je váš souhlas, uzavření nebo plnění smlouvy a vznik, výkon nebo vymáhání právních nároků. Další informace o přijímajících zemích a zavedených opatřeních můžete získat na kontaktní adrese uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

E. Zabezpečení

Společnost Rieter využívá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby ochránila vaše osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření společnosti Rieter jsou neustále revidována a zdokonalována na základě nejnovějšího technologického vývoje.

G. Právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo požadovat (1) informace o vašich osobních údajích, (2) jejich opravu nebo (3) vymazání, případně (4) omezení jejich zpracování a můžete (5) vznést námitku proti jejich zpracování. Dále máte (6) právo na přenositelnost údajů. Stačí poslat e-mail na adresu: HRdataprivacy(at)rieter.com.

H. Právo kdykoli souhlas odvolat

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v budoucnu. Toto odvolání však nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu, který jste udělili před podáním odvolání. Stačí poslat e-mail na adresu: HRdataprivacy(at)rieter.com.

I. Uložení údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud budou potřebné pro výše uvedené účely. Pokud vaši žádost nebudeme moci vzít v úvahu, zpravidla vaše osobní údaje vymažeme po šesti měsících nebo v souladu s platnými zákony. Pokud získáme váš souhlas s uchováním vašich osobních údajů pro případné budoucí volné pozice, budeme vaše osobní údaje uchovávat nejdéle 12 měsíců nebo po dobu povolenou zákonem. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po delší dobu, pokud to stanoví zákon nebo například v souvislosti s probíhajícím soudním řízením.

J. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V závislosti na zákonech o ochraně osobních údajů, které se na váš případ vztahují, můžete mít právo vznést stížnost u dozorového úřadu, pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

K. Kontaktní údaje / správce

Správcem vašich osobních údajů je společnost Rieter, které jste podali žádost o zaměstnání. Tyto informace najdete v inzerátu s nabídkou pracovní pozice. V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese HRdataprivacy(at)rieter.com.

Poslední aktualizace: červenec 2023

XS
SM
MD
LG
XLG