Zásady ochrany osobních údajů a Sdělení o souborech cookie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Koncern Rieter Holding AG a všechny jeho pobočky a společnosti (dále jen „Rieter“) považují zabezpečení vašich osobních údajů při používání webu Rieter za velmi důležité. Rieter přistupuje k ochraně vašich osobních údajů velmi odpovědně. Osobní údaje jsou všechny informace, které vás identifikují (dále jen „osobní údaje“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů informují o tom, které údaje Rieter shromažďuje a jak je používá a chrání. Platí pro všechny osobní údaje, které Rieter zpracovává.

A. Definice pojmů

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen subjekt údajů). Identifikovatelná je osoba, jejíž totožnost je možné určit přímo nebo nepřímo, zvláště podle údajů, jako je jméno a identifikační číslo, údajů o poloze, internetového identifikátoru nebo jedné či několika konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, duševních, ekonomických, kulturních nebo sociálních charakteristik fyzické osoby.

Správce je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který samostatně nebo v součinnosti s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky zpracování stanoveny podle práva EU nebo jejích členských států, je možné určit správce nebo konkrétní kritéria k jeho určení podle práva EU nebo členského státu.

Zpracování je jakýkoli postup nebo sekvence postupů prováděných s osobními údaji s využitím automatických nástrojů nebo bez nich, např. shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, řazení, ukládání, přizpůsobení nebo úprava, čtení, vyhledávání, používání, zveřejňování předáváním, šířením nebo jakýmkoli jiným způsobem poskytnutí, porovnávání nebo odkazování, omezení, vymazání nebo zničení.

B. Shromažďování údajů

Web Rieter můžete používat bez aktivního poskytnutí osobních údajů. K používání webu Rieter není nutné uvádět osobní údaje, pokud nejsou nutné k dodávání výrobků nebo poskytování služeb na vyžádání. Během běžné návštěvy našeho webu ale Rieter shromažďuje určité údaje od vás nebo o vás automaticky, tj. aniž byste je zadali. Servery mohou automaticky zjišťovat například informace o používání webu, které jsou popsány dále. Společnost Rieter (nebo subjekty, které jí poskytují služby) může shromažďovat, ukládat a sledovat informace o vašem používání webu také pomocí souborů cookie a jiných sledovacích technologií (např. pixelů, signálů a značek). Tyto informace slouží k provozování, vylepšování a přizpůsobování webu společnosti Rieter. Další informace, jak Rieter používá soubory cookie a podobné technologie, najdete v části Sdělení o souborech cookie.

Když navštívíte a používáte web Rieter, automaticky se protokolují tyto údaje:

  • IP adresa,
  • datum,
  • čas,
  • požadavek prohlížeče,
  • obecné informace o vašem operačním systému a prohlížeči.

Tyto údaje mohou být využity k vylepšování obsahu a účelnosti webu, analýze vašeho používání webu a přizpůsobení obsahu vašim potřebám na základě shromážděných informací.

Informace o používání webu zahrnují mimo jiné tyto údaje:

  1. typ vašeho prohlížeče, typ zařízení, provozovatel (pokud je relevantní), adresa zařízení, operační systém, adresa operačního systému, IP adresa a název domény, ze které se na web připojujete,
  2. váš region, světadíl, stát, město, PSČ, časové pásmo, obecná poloha,
  3. informace o vašem prohlížení a procházení webu (označuje se také jako průběh klikání), např. (a) datum a čas vaší návštěvy webu, (b) navštívené části nebo stránky webu, (c) trvání vaší návštěvy webu, (d) weby nebo stránky, které jste navštívili před tímto webem, (e) weby nebo stránky, které navštívíte po tomto webu, (f) pluginy pro sociální sítě, které jste použili při interakci s webem Rieter a (g) další podobné údaje o používání webu.

Podle údajů, které od vás nebo o vás shromáždíme automaticky, tj. bez vašeho zadání, byste mohli být identifikováni. K tomu ale Rieter tyto údaje nevyužívá.

Osobní údaje v různé podobě můžete poskytovat také k vyžádání a získání informací o výrobcích a službách. Takové osobní údaje se vždy využívají na základě vašeho souhlasu ke splnění požadavku (např. zadání dotazu nebo objednávky, přihlášení k odběru zpravodaje, posílání zákaznických časopisů, tiskových prohlášení, obchodních zpráv, zákaznických anket atd.).

I kdyby společnost Rieter byla schopna propojit vámi poskytnuté údaje s údaji shromážděnými automaticky, tj. bez vašeho zadání, nedělá to. U osobních údajů, které poskytnete (např. k požadovaným výrobkům nebo službám nebo k jiným účelům, které schválíte), Rieter pomocí technických a organizačních prostředků zajistí splnění platných předpisů o ochraně osobních údajů.

C. Zpracování/předávání osobních údajů

Osobní údaje shromážděné podle části Shromažďování údajů zůstávají u zpracovatele nebo na serverech, které se používají pro Rieter a za které Rieter zodpovídá. Rieter nebo jeho zástupci nesmí osobní údaje shromážděné od vás žádným způsobem předat k vlastnímu využití třetím stranám, pokud k tomu předem nezíská váš souhlas nebo pokud to není nutné z právních důvodů. Výjimkou jsou údaje shromážděné od vás na webu Rieter bez vašeho zadání pomocí souborů cookie třetích stran a souvisejících technologií. Třetí strany jako poskytovatelé souborů cookie / souvisejících technologií mohou vaše osobní údaje použít pro vlastní účely a předávat je do oblastí s jinou soudní příslušností (viz část Sdělení o souborech cookie, vydanou společností Rieter).

Rieter je dále správcem a osobou odpovědnou za používání všech osobních údajů, které zpracovává. Část těchto informací se může ukládat nebo zpracovávat na počítačích umístěných v oblastech s jinou soudní příslušností, např. v USA, s odlišným právem ochrany osobních údajů než ve vaší oblasti. V tom případě Rieter zajistí použití odpovídajících ochranných opatření.

D. Účely používání / právní základ

Osobní údaje, které záměrně poskytnete společnosti Rieter, budou použity jen k účelu, ke kterému je poskytujete (např. k dodání požadovaných výrobků, poskytování služeb nebo k jiným účelům, se kterými jste souhlasili), pokud právní předpisy nestanoví jinak. Údaje, které od vás nebo o vás shromáždíme automaticky, tj. bez vašeho zadání, se příležitostně využívají ke statistickým nebo jiným účelům (také poskytovateli souborů cookie třetích stran a/nebo souvisejících technologií). Viz sdělení společnosti Rieter o souborech cookie. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, v rámci plnění smlouvy, dodržování právních předpisů nebo k zajištění našich oprávněných zájmů.

E. Zabezpečení

Rieter chrání vaše osobní údaje pomocí technických a organizačních opatření před manipulací, ztrátou, zničením a přístupem ze strany neoprávněných osob. Všechny osobní údaje, které poskytnete společnosti Rieter prostřednictvím webu, se přenášejí v šifrované podobě, aby nemohly být zneužity třetími stranami. Bezpečnostní opatření společnosti Rieter se průběžně revidují a zdokonalují na základě nejnovějšího technického vývoje.

F. Právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů

V rámci platného práva ochrany osobních údajů máte právo žádat od správce (1) přístup ke svým osobním údajům, (2) jejich opravu, (3) vymazání nebo (4) omezení jejich zpracování a (5) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Máte také (6) právo na přenositelnost údajů.

Stačí poslat správci vašich údajů e-mail na adresu dataprivacy(at)rieter.com nebo ho kontaktovat na adrese uvedené v části Kontakty.

G. Právo kdykoli souhlas odvolat

Máte právo kdykoli odvolat souhlas s dalším zpracováváním svých osobních údajů. Takovým odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Také v tomto případě: Stačí poslat správci vašich údajů e-mail na adresu dataprivacy(at)rieter.com nebo ho kontaktovat na adrese uvedené v části Kontakty.

H. Ukládání údajů

Rieter ukládá osobní údaje jen po dobu, která je nutná k poskytování požadovaných služeb nebo na kterou jste dali souhlas, pokud právní předpisy nestanoví jinak (např. v případě probíhajícího právního sporu). Pro údaje, které od vás shromáždíme bez vašeho zadání, platí sdělení společnosti Rieter o souborech cookie.

I. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte bydliště v EU a se zpracováním svých osobních údajů nesouhlasíte, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

J. Kontaktní údaje / správce

Pokud máte v souvislosti s osobními údaji problémy nebo dotazy, kontaktujte správce Rieter Holding AG některým z níže uvedených způsobů.

Správce vašich osobních údajů:

Rieter Holding AG
Klosterstrasse 32
8406 Winterthur, Švýcarsko

+41 52 208 86 22
dataprivacy(at)rieter.com

Kvůli neustálému vývoji internetu je nutné tyto Zásady ochrany osobních údajů občas upravit. Společnost Rieter si vyhrazuje právo provádět potřebné změny.

SDĚLENÍ O SOUBORECH COOKIE A VLOŽENÉM OBSAHU

Toto sdělení vysvětluje zásady společnosti Rieter, které platí pro údaje shromažďované pomocí souborů cookie a objektů lokálně sdílených uživateli a/nebo návštěvníky webů, aplikací společnosti Rieter a jiných služeb, u kterých je toto sdělení o souborech cookie uvedeno.

Platí také Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Rieter. Zásadami ochrany osobních údajů se řídí shromažďování, používání, zveřejňování, předávání a ukládání informací shromážděných od uživatelů a/nebo návštěvníků webu Rieter.

Co jsou soubory cookie?

Rieter pomocí souborů cookie zefektivňuje individuální používání svého webu. Cookie je malý datový soubor, který se do vašeho počítače nebo jiného zařízení uloží, když si zobrazíte a/nebo používáte web, a který může později přečíst server společnosti Rieter nebo třetí strany.

Soubory cookie slouží k tomu, aby byl rozpoznán váš počítač a aby vás mohla společnost Rieter rozpoznat jako uživatele, který už web Rieter navštívil, a přiřadit vaši návštěvu k dalším informacím o vás, např. o vašem způsobu používání webu (viz Zásady ochrany osobních údajů), nebo k osobním údajům shromážděným pomocí jiných prostředků. Soubory cookie mohou být relační (existující jen po dobu jedné relace prohlížeče) trvalé (zůstávající ve vašem zařízení, dokud neskončí jejich platnost nebo nejsou vymazány).

Rieter dělí soubory cookie do dvou kategorií podle jejich funkce a účelu: nezbytné soubory cookie a analytické a marketingové soubory cookie.

K čemu Rieter používá soubory cookie?

Rieter používá soubory cookie k těmto účelům:

 

Nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nutné k fungování webu a na zařízeních je nelze blokovat. Obvykle se nastavují jen v reakci na akce, kterými jste požadovali služby, např. při nastavení ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formuláře.

Web Rieter nastavuje nezbytné soubory cookie jen k ukládání uživatelských nastavení souborů cookie a k povolení přístupu k backendu pro editory.

 

Analytické a marketingové soubory cookie

Pomocí těchto souborů cookie může Rieter počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti kvůli měření a zkvalitňování webu. Umožňují společnosti Rieter vyhodnotit návštěvnost stránek a zjistit, jak se návštěvníci na webu pohybují. Všechny údaje shromážděné pomocí těchto souborů cookie jsou agregované, a tedy anonymní. Pokud tyto soubory cookie blokujete, Rieter nezjistí, že jste web navštívili a nemůže fungování souborů monitorovat.

Google Analytics
Web Rieter používá analytickou službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., USA.

Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie, což jsou textové soubory ukládané do vašeho počítače a umožňující analyzovat, jak web používáte. Údaje o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy), které soubor cookie vygeneruje, se odesílají k uložení na server společnosti Google do USA.

Google podle těchto údajů vyhodnocuje vaše používání webu, sestavuje zprávy o fungování webu pro jeho provozovatele a poskytuje další služby související s používáním webu a internetu. Společnost Google může tyto údaje také zpřístupnit třetím stranám, pokud to stanoví právní předpisy nebo pokud třetí strany tyto údaje pro společnost Google zpracovávají.

Pokud nechcete, aby společnost Google údaje shromažďovala, můžete patřičně upravit nastavení souborů cookie pro web Rieter. Bude nastaven soubor cookie pro nesouhlas, který shromažďování údajů při dalších návštěvách webu zamezí.

Proti dalšímu shromažďování údajů vygenerovaných souborem cookie a ukládání IP adresy můžete kdykoli vznést námitku. Příslušný doplněk prohlížeče si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí tohoto odkazu: Odmítnutí souhlasu pro službu Google Analytics.

Další informace o používání údajů společností Google, nastaveních a možnostech vznesení námitky jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Vložený externí obsah

 

Mapy Google

Rieter využívá k zobrazování svých poboček a zastoupení službu Mapy Google poskytovanou společností Google, Inc., USA. Když máte zobrazenou stránku webu Rieter s vloženými Mapami Google, nepřenášejí se společnosti Google žádné údaje. Pokud ale otevřete Mapy Google po opuštění webu Rieter, může služba Mapy Google shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje. O další informace můžete požádat společnost Google Inc.

 

YouTube

Rieter využívá k zobrazování videí o svých nejnovějších výrobcích službu YouTube poskytovanou společností Google, Inc., USA. Tato videa lze přehrávat na webu. Když sledujete video na webu Rieter, nepřenášejí se společnosti Google žádné údaje. Pokud ale otevřete YouTube po opuštění webu Rieter, může služba YouTube shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje. Pokud jste přihlášení do svého účtu Google, vaše údaje budou k účtu přiřazeny. Pokud nechcete, aby byly údaje přiřazeny, musíte se ze služby YouTube nejdřív odhlásit.

O další informace o souborech cookie a zásadách ochrany osobních údajů ve službě YouTube můžete požádat společnost Google Inc.https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

YouKu

Rieter využívá k zobrazování videí o svých nejnovějších výrobcích na čínském webu službu poskytovanou společností Youku Tudou, Inc. z koncernu Alibaba Group Holding Limited. Tato videa lze přehrávat na webu. Když sledujete video na webu Rieter, nepřenášejí se do služby YouKu žádné údaje. Pokud ale otevřete YouKu po opuštění webu Rieter, může služba YouKu shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje.

O další informace o souborech cookie a zásadách ochrany osobních údajů ve službě YouKu můžete požádat společnost Alibaba Group Holding Limited.

 

Zpravodaj

Rieter využívá službu Mailchimp (poskytovanou společností The Rocket Science Group, LLC, USA) a službu EQS Cockpit (poskytovanou společností EQS Group AG, Mnichov, Německo) k rozesílání Rieter News (zpravodajů, tiskových prohlášení atd.). Když se zaregistrujete a potvrdíte svůj zájem odebírat Rieter News (dvojí souhlas), budou se zpracovávat tyto vaše osobní údaje: příjmení, jméno, e-mail, jazyk, stát, společnost.

Tyto údaje se zpracovávají kvůli ověření totožnosti uživatele při registraci, odesílání Rieter News tomuto uživateli a zjišťování, jestli a kdy uživatel tyto publikace a jednotlivé články v nich otevřel. Díky tomu také můžeme příjemce rozdělit do různých kategorií.

Ke zpracování těchto údajů potřebujeme váš souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, například pomocí odkazu k odhlášení odběru v Rieter News. Odvoláním nejsou dotčeny operace zpracování údajů, které už byly provedeny. O další informace můžete požádat společnost Mailchimp nebo EQS. Pokud nechcete, aby se analýza prováděla, musíte si odběr Rieter News odhlásit.

Správa používání souborů cookie

Rieter respektuje vaše právo na ochranu osobních údajů. Některé typy souborů cookie můžete blokovat. Nastavení můžete kdykoli změnit kliknutím na odkaz Nastavení souborů cookie v zápatí. Ke správě souborů cookie můžete použít také nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči. Soubory cookie můžete spravovat a/nebo vymazat podle vlastního rozhodnutí. Můžete vymazat všechny soubory cookie, které už v zařízení máte, a ve většině prohlížečů můžete nastavit, aby je neukládaly.

Pokyny k deaktivaci souborů cookie

Používané soubory cookie

Technicky nezbytné soubory cookie k ukládání uživatelských nastavení souborů cookie a k povolení přístupu k backendu TYPO3.

NázevÚčelDoba platnostiTypPoskytovatel
rieter-cookie-consentUkládá uživatelská nastavení souhlasu se soubory cookie.1 rokHTTPRieter
be_typo_userUmožňuje vývojářům a editorům přihlášení k backendu.na jednu relaciHTTPTypo3
fe_typo_userUmožňuje přihlášení uživatele v klientské části.na jednu relaciHTTPTypo3
TYPO3INstallToolInstalace skriptů ke konfiguraci backendu TYPO3, přihlašování pro vývojáře.na jednu relaciHTTPTypo3
PHPSESSIDIdentifikátor relace je náhodně zvolený klíč, který jednoznačně identifikuje relační údaje na serveru.na jednu relaciHTTPTypo3

 

Tyto soubory cookie nejsou technicky nezbytné a slouží k marketingovým a analytickým účelům:

NázevÚčelDoba platnostiTypPoskytovatel
GTM-TCXXBTTSprávce značek Google  Google

_ga_UA-126574786-1

Rieter: G-52L63VCPR4
Accotex: G-9R2B81841K
Bracker: G-F8JWLRRFZM
Graf: G-V1HT06QXQ0
Novibra: G-68954T3RDR
Suessen: G-FC9EXCCWQ8
Temco: G-8QPS35YFX1

Relační soubor cookie služby Google Analytics

 

na jednu relaciHTTPGoogle
_gidRegistruje jedinečný identifikátor. Slouží ke generování statistických údajů, podle kterých lze analyzovat chování uživatele na webu.1 denHTTPGoogle
_gaRegistruje jedinečný identifikátor. Slouží ke generování statistických údajů, podle kterých lze analyzovat chování uživatele na webu.2 rokyHTTPGoogle

Poslední aktualizace: 30. září 2020

SDĚLENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ

Toto sdělení o ochraně osobních údajů uchazečů vysvětluje, jak koncern Rieter Holding AG a všechny jeho pobočky a spřízněné společnosti (dále souhrnně označované jako „Rieter“ nebo „my“) zpracovávají osobní údaje, které od vás v rámci přijímacího řízení získáme prostřednictvím internetového náborového nástroje, jinou formou nebo od třetí strany. Další informace o zpracování osobních údajů, zvláště při návštěvě našeho webu, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a Sdělení o souborech cookie na našem webu. Toto sdělení o ochraně osobních údajů uchazečů se musí pravidelně aktualizovat na základě změn našich postupů ochrany osobních údajů.

A. Definice pojmů

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, jejíž totožnost je možné určit přímo nebo nepřímo, zvláště podle údajů, jako je jméno a identifikační číslo, údajů o poloze, internetového identifikátoru nebo jedné či několika konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, duševních, ekonomických, kulturních nebo sociálních charakteristik fyzické osoby.


Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který samostatně nebo v součinnosti s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.


Zpracování je jakákoli operace nebo sekvence operací prováděných s osobními údaji nebo jejich množinami s využitím automatických nástrojů nebo bez nich, např. shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo úprava, načítání, vyhledávání, používání, zveřejňování předáváním, šířením nebo jakýmkoli jiným způsobem poskytnutí, přiřazování nebo slučování, omezení, vymazání nebo zničení.

B. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují mimo jiné:

osobní a kontaktní informace, např. jméno (jména), titul, úředně vydané identifikátory, číslo mobilního a/nebo pevného telefonu, e-mailová adresa, adresa bydliště, státní příslušnost / národnost / trvalý pobyt, rodinný stav, datum narození, věk,

osobní materiály, např. fotografie, videa a zvukové záznamy (pokud je dobrovolně poskytnete),

náborové informace, např. životopis a průvodní dopis, diplomy, akademické dokumenty, oprávnění / členské průkazy profesních svazů, certifikáty/ocenění, pracovní povolení a údaje z nich, informace týkající se vaší žádosti a jejího posouzení z naší strany, informace o všech způsobech, jak ověřujeme poskytnuté údaje a předpoklady, referenční informace od třetích stran,

v rozsahu nutném nebo povoleném právními předpisy můžeme v rámci přijímacího řízení zpracovávat také určité citlivé údaje o vás, zvláště informace o vašem pohlaví, rasové nebo etnické příslušnosti a případných trestných činech, pokud se hlásíte na pozici, pro kterou právní předpisy vyžadují kontrolu trestního rejstříku.

Některé z osobních údajů uvedených výše můžeme získávat také od třetích stran, např. personálních agentur a prověřovacích orgánů, které mohou tyto údaje zjišťovat od vás nebo z veřejných zdrojů.

O své internetové žádosti o pracovní pozici dostanete potvrzení e-mailem. Při podání žádosti dáváte souhlas, abychom vás informovali a/nebo kontaktovali písemně nebo telefonicky.

C. Účely zpracování, právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení a posouzení vaší praxe a kvalifikace pro příslušnou pracovní funkci, správy přijímacího řízení, správy internetového náborového portálu a prověřování předpokladů a podmínek pro přijetí. Když je vaše žádost úspěšná, zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem nabídnutí pracovních podmínek a počátečního zaškolení.

Pro tyto účely zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu nutném k přijetí do pracovního poměru nebo k zajištění našich oprávněných zájmů, jako je řízení našeho podniku a náboru pracovníků, uplatňování a odvracení právních nároků a dodržování našich zásad a postupů.

Vaše osobní údaje také zpracováváme, pokud to vyžadují právní předpisy, např. v rámci archivační a ohlašovací povinnosti.

Nejste povinni nám osobní údaje poskytovat, ale pokud nám neposkytnete informace, které jsou při žádosti obvykle požadovány, nemůžeme vaši žádost zpracovat.

D. Osoby, které mohou mít k vašim osobním údajům přístup

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít jen oprávnění pracovníci společnosti Rieter, např. z koncernového nebo firemního personálního oddělení a nadřízení pro příslušnou pracovní funkci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které nám poskytují služby, např. poskytovateli hostingu nebo prověřovacími orgány. V tom případě jsou všichni zpracovatelé smluvně zavázáni zpracovávat osobní údaje jen podle našich pokynů a vhodnými technickými a organizačními opatřeními zajistit bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů.

Osobní údaje můžeme také zpřístupnit, pokud to vyžadují nebo umožňují právní předpisy, v případě soudních nebo správních řízení a k zajištění našich oprávněných zájmů.

Část osobních údajů se může ukládat nebo zpracovávat na počítačích umístěných v oblastech s jinou soudní příslušností a odlišným právem ochrany osobních údajů než ve vaší oblasti nebo ve společnosti Rieter, kde žádáte o místo. Rieter zajistí použití odpovídajících ochranných opatření.

E. Zabezpečení

Rieter chrání vaše osobní údaje pomocí preventivních technických a organizačních opatření před manipulací, ztrátou, zničením a přístupem ze strany neoprávněných osob. Všechny osobní údaje, které poskytnete společnosti Rieter, se přenášejí v šifrované podobě, aby nemohly být zneužity třetími stranami. Bezpečnostní postupy společnosti Rieter se průběžně revidují na základě nejnovějšího technického vývoje.

G. Právo na přístup k informacím, na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů

V rámci platných předpisů o ochraně osobních údajů máte právo žádat (1) přístup ke svým osobním údajům, (2) jejich opravu, (3) vymazání nebo (4) omezení jejich zpracování a (5) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Máte také (6) právo na přenositelnost údajů. Používejte k tomu e-mailovou adresu HRdataprivacy(at)rieter.com.

H. Právo kdykoli souhlas odvolat

Máte právo kdykoli odvolat souhlas s dalším zpracováváním svých osobních údajů. Upozorňujeme ale, že takovým odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Používejte k tomu e-mailovou adresu HRdataprivacy(at)rieter.com.

I. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nutnou ke splnění účelů uvedených výše. Pokud vaší žádosti o místo nevyhovíme, obvykle vaše osobní údaje vymažeme po 6 měsících, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Pokud souhlasíte, abychom vaše osobní údaje evidovali v našem náborovém systému pro případná volná pracovní místa v budoucnu, uchováváme je nejdéle po dobu 12 měsíců, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Déle můžeme vaše osobní údaje uchovávat, pokud to vyžadují právní předpisy nebo např. probíhající právní spor.

J. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte bydliště v EU a se zpracováním svých osobních údajů nesouhlasíte, můžete mít také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

K. Kontaktní údaje

Správcem vašich osobních údajů je společnost koncernu Rieter, u které se ucházíte o pracovní funkci. Její podrobné informace najdete na příslušném webu. V případě problémů nebo dotazů napište na adresu HRdataprivacy(at)rieter.com.

Poslední aktualizace: 17. července 2019

XS
SM
MD
LG
XLG