Graf + Cie AG
 
 
 
 

Kontakt

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Novibra - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Novibra Boskovice s.r.o. si je vědoma toho, že bezpečnost vašich soukromých informací při používání webových stránek společnosti Novibra je důležitá. Společnost Novibra bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které mohou vést k vaší identifikaci (dále jen "osobní údaje"). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, která data Novibra shromažďuje a jak Novibra používá a chrání shromážděná data. Platí také pro veškeré osobní údaje, které společnost Novibra zpracovává.

1. Terminologie

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

"Kontrolním orgánem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanovena právem Unie nebo členským státem.

"Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, používání, zpřístupnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiného zpřístupnění, sladěním nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

2. Kontaktní údaje

Kontaktujte společnost Novibra Boskovice s.r.o. se všemi problémy, otázkami nebo návrhy, které můžete mít. Neustálý rozvoj internetu vyžaduje příležitostné úpravy tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Novibra si ponechává právo provádět změny v případě potřeby.

Kontrolním orgánem vašich osobních údajů je:
Novibra Boskovice s.r.o.
Na Kamenici 2188
CZ-68001 Boskovice, Česká Republika
+420 516 528 189
info@novibra.com

3. Sběr dat

Můžete použít webovou stránku společnosti Novibra, aniž byste aktivně zveřejňovali osobní údaje. Nevyžaduje se, abyste aktivně poskytovali osobní údaje jako podmínku použití webu společnosti Novibra, s výjimkou případů, kdy je potřeba poskytnout vám produkt nebo službu na základě vaší žádosti. V rámci standardního provozu webových stránek se však určité údaje shromažďují automaticky nebo pasivně nebo v souvislosti s vaší návštěvou webových stránek. Servery mohou automaticky shromažďovat informace jako "Informace o použití webu", jak je popsáno níže, nebo podobně jako u mnoha společností, mohou společnosti Novibra (nebo poskytovatelé služeb společnosti Novibra) používat soubory cookie a další technologie sledování (jako jsou pixely, majáky a značky) pro shromažďování, ukládání a sledování informací o vašem používání stránek. Tyto informace pomáhají poskytovat, vylepšovat a personalizovat stránky společnosti Novibra. Další informace o tom, jak společnost Novibra používá soubory cookie a podobné technologie, naleznete v Oznámení Cookie.

Při návštěvě webu Novibry a přístupu k němu se automaticky ukládají následující informace do souborů protokolu: adresa IP, datum, čas, požadavek prohlížeče a obecné informace o operačním systému a prohlížeči. Tyto údaje mohou být použity ke zlepšení obsahu a užitečnosti těchto webových stránek, k pochopení vašeho používání webu a k přizpůsobení obsahu na základě vašeho použití.

"Informace o použití webu" zahrnují mimo jiné: (i) váš typ prohlížeče, typ zařízení, poskytovatele služby (pokud je to možné), adresu zařízení, operační systém, adresu operačního systému, adresu IP a název domény, ze kterého jste přistoupili místo; (ii) informace o vaší oblasti, kontinentu, zemi, městě, poštovní směrovací číslo, časové pásmo a obecné umístění; a (iii) informace o vašich aktivitách procházení webu a přes něj (známé také jako údaje o "toku kliknutí"), jako například (a) datum a čas, kdy navštívíte některou z webových stránek; (b) oblasti nebo stránky webu, které navštívíte; (c) množství času stráveného prohlížením webu; (d) webové stránky nebo stránky, které jste navštívili před návštěvou nějaké další stránky; (e) webové stránky nebo stránky, které navštívíte poté, co opustíte web; f) sociální pluginy, s nimiž jste se zapojili do webu společnosti Novibra; a (g) další podobné údaje o využití stránek.

Tato data, která jsou shromažďována automaticky nebo pasivně od vás nebo o vás, by mohla vést k vaší identifikaci, ale Novibra je nepoužívá k tomuto účelu.

Kromě toho můžete aktivním způsobem poskytovat osobní údaje prostřednictvím různých formulářů, abyste se mohli dotazovat nebo přijímat informace, produkty a další. V každém případě budou tyto osobní údaje použity k vyplnění vaší žádosti (např. zadání dotazu nebo objednávky, přihlášení k odběru bulletinu).

Přestože společnost Novibra může být schopna kombinovat tato data, která jste aktivně poskytli s údaji shromážděnými automaticky nebo pasivně, Novibra tak neučiní. V souvislosti s poskytnutými osobními údaji (např. pro požadované produkty nebo služby nebo pro jiné účely, které jste autorizovali) společnost Novibra spoléhá na technické a organizační prostředky, aby zajistila dodržování platných předpisů pro bezpečnost dat.

4. Zpracování osobních údajů / přenos osobních údajů

Osobní údaje shromážděné společností Novibra, jak je uvedeno v části 3 "Shromažďování dat", zůstávají na datových procesorech nebo serverech společnosti Novibra a společnosti Novibra za ně zodpovídá. Osobní údaje shromážděné společností Novibra nebudou předány společností Novibra ani zástupci společnosti Novibra pro použití třetími stranami v jakékoliv formě, pokud Novibra nezíská váš souhlas nebo je ze zákona povinen tak učinit. Pro vyjasnění , jediná výjimka se týká údajů, které od vás na stránkách společnosti Novibra pasivně sbírali  cookies třetích stran nebo související technologie. Tito poskytovatelé cookies / související technologií třetích stran mohou používat vaše osobní údaje pro své vlastní účely a předávat je do jiných jurisdikcí (viz také Cookie Notice Novibry).

Společnost Novibra si drží kontrolu a odpovědnost za používání jakýchkoli osobních údajů zpracovávaných společností Novibra. Některé z těchto údajů mohou být uloženy nebo zpracovány v počítačích umístěných v jiných jurisdikcích, například v USA, jejichž zákony o ochraně dat se mohou lišit od jurisdikce, ve které žijete. V takových případech společnost Novibra zajistí, že bude zavedena vhodná ochrana, která bude vyžadovat, aby zpracovatel dat v dané zemi zachoval ochranu vašich osobních údajů a ochrana bude taková jako platí v zemi, ve níž žijete. V případě, že máte otázky týkající se vašich osobních údajů a potenciálních přenosů vašich osobních údajů a potenciálních ochranných opatření spojených s takovými přenosy, neváhejte zaslat e-mail na adresu info@novibra.com nebo se obraťte na správce na adrese uvedené výše v části 2 "Kontaktní údaje".

5. Cíle použití

Osobní údaje, které jste společnosti Novibra aktivně poskytli, budou použity pouze pro účely, pro které se poskytují takové údaje (např. pro poskytnutí požadovaných produktů nebo služeb nebo pro jiné účely, pro které jste udělili svůj souhlas), pokud není stanoveno zákonem jinak. Údaje, které jsou shromažďovány automaticky nebo pasivně od vás nebo o vás, se čas od času používají pro statistické účely nebo pro jiné účely (včetně pro účely poskytovatelů cookies třetích stran a / nebo souvisejících technologií) (viz také oznámení společnosti Novibra Cookie).

6. Zabezpečení

Společnost Novibra používá technické a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Jakékoli osobní údaje, které společnosti Novibra poskytnete, budou zašifrovány při přenosu, aby se předešlo možnému zneužití ze strany třetích stran. Bezpečnostní postupy firmy Novibra jsou průběžně přehodnocovány na základě nového technologického vývoje.

7. Právo na přístup, opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo na předmět zpracování, právo na přenositelnost dat

Máte právo požadovat od správce (1) přístup a (2) opravu nebo (3) vymazání vašich osobních údajů nebo (4) omezení zpracování vašich osobních údajů, stejně jako můžete podat námitku proti (5) zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho máte (6) právo na přenositelnost dat. Stačí zaslat e-mail správci info@novibra.com nebo kontaktujte správce na adrese, jak je uvedeno výše, v sekci 2 "Kontaktní údaje".

8. Právo na odvolání souhlasu kdykoli

Máte právo kdykoli v budoucnosti odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Pro objasnění, takové odstoupení neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu před  odstoupením. Opět zašlete e-mail správci vašich osobních údajů info@novibra.com nebo se obraťte na správce na adrese, jak je uvedeno výše v části 2 "Kontaktní údaje".

9. Uchování dat

Společnost Novibra uchovává osobní údaje pouze tak dlouho, dokud je společnost Novibra povinna poskytnout službu, o kterou jste požádali, nebo ke které jste poskytli svůj souhlas, pokud to zákon nestanoví jinak (např. v souvislosti s probíhajícím soudním sporem). Pokud jde o údaje shromážděné pasivně, nahlédněte do Cookie Notice Novibry.

10. Právo podat stížnost orgánu dohledu

Pokud sídlíte v EU, můžete mít navíc právo podat stížnost u dozorčího orgánu v případě, že nesouhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ NOVIBŘE A POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK NOVIBRY SOUHLASÍTE SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A POUŽÍVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S TÍMTO PROHLÁŠENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Poslední aktualizace: 1. července 2019